foto_centra

Областной центр детско-юношеского туризма и экологии Управления образования акимата Западно-Казахстанской области - государственное бюджетное учреждение в системе дополнительного образования в сфере туристско-краеведческой и экологической деятельности.    
Осуществляет образовательные и воспитательные функции, направленные на комплексное развитие и духовное воспитание детей по туристско-краеведческой и экологической тематике, с обеспечением досуга и отдыха.
Цель: формирование евразийской культуры личности средствами туристско-краеведческой и экологической деятельности.
Миссия:  координация туристко - краеведческой, экологической, экскурсионной и музейной деятельности в процессе учебно - воспитательной работы  в рамках туристской экскпедиции «Моя Родина - Казахстан».
Задачи:
-    воспитание патриотизма, гражданственности, формирование навыков здорового образа жизни, профилактика правонарушений  у подрастающего поколения;
-    оказание методической помощи районным и городскому отделам образования с целью усиления туристко-краеведческой деятельности в учебно-воспитательном процессе организаций образования;
-    введение инновационных форм и методов работы в сфере туристско-краеведческой деятельности;
-    разработка методических пособий, авторских программ;
-    повышение квалификации педагогов и методистов в области туристско-краеведческой деятельности
-    работа по развитию спортивного туризма, спортивного ориентирования, скалолазания, геологии, спортивной орнитологии, спелеологии, туристского многоборья;
-    разработка новых туристских маршрутов;
-    развитие музейного дела с целью обновления и активации исследовательской деятельности учащихся в учебно-воспитательном процессе;
-    развитие материально-технической базы центров туризма и экологии;
-    оказание платных услуг населению.
В центре работает 5 отделов. Среди них:
•    Отдел туризма и безопасности маршрутов
•    Отдел краеведения  и регионального сотрудничества
•    Отдел спортивного ориентирования  
•    Отдел экологического туризма
•    Отдел экскурсий
Действуют туристические комплексы: ТОК «Евразия», ТЛ «Самал», ТЭК «Бивуак». Есть библиотечный фонд, выпускается журнал «Сокпак-тропинка»,  осуществляется  психологическая и медицинская деятельность.

Важным направлением работы является кружковая деятельность. Действует – 58 кружков, в которых занимаются более 600 учащихся. Основной контингент учащихся обучается на государственном языке - 30 кружков, на русском языке – 26 кружков, смешанный язык обучения – 2 кружка.

struktura

Туристско-краеведческая деятельность центра  направлена   на  развитие детско-юношеского туризма, повышение  квалификации туристских кадров, улучшение уровня  подготовки команд к соревнованиям, на  активизацию международного  сотрудничества и воспитание патриотических чувств.

12

3

Батыс Қазақстан облысы балалар – жасөспірімдер туризмі және экология орталығы
аумағында Сейітжапар Сейітқасымұлы Абдамбаевқа ескерткіш орнатылды.

50 жылдан астам өмірін Қазақстанда туризм мен альпинизмді дамыту ісіне арнаған тамаша адам туралы көпшілігі біле бермейді.
Сейтжапар Алматы қаласында қарапайым қазақ семьясында дүниеге келді. Барлық балалар сияқты доп қуғанды, құрдастарымен күш сынасқанды жақсы көрді. Бала кезінен бастап ол таулардың асқақтығы мен әдемілігіне ынтық болып өсті, бұл кемеліне келген шағында оның кәсіби тағдырына және өмірлік таңдауына айналды. Ол туризмде және туризммен өмір сүрді.

Сейітжапар Абдамбаев – альпинист, 2-разрядты спортсмен, альпинизм бойынша нұсқаушы. Оның бірінші шыңы – Алматы шыңы (3 650 м), содан кейін Школьник, Комсомол, Маяковский, Локомотив, Абай, Пионер, Амангелді, Физкультурник, Молодая Гвардия және басқа да шыңдар болды. Жас шағында бағындырған шыңдарының саналмағаны қаншама. Барлық категориялық қиындықтағы – жаяу, шаңғы, сонымен қатар – Іле, Катунь өзендері арқылы су жорықтарынан өтті. Оған қоса 1962 жылы жазда Жоңғария бойынша жүрілмеген маршрутпен 5-категориялы қиындықтағы жорық; 1965 жылы көктемде таулы Алтай бойынша 6-категориялы шаңғы жорығын жасаған.

Сейітжапар Абдамбаев – бірінші разрядты спортшы, спорт шебері, туризм бойынша нұсқаушы-әдіскер, туризм және спорттық бағдарлау жарыстары бойынша республикалық категориядағы төреші, "Солнцу и ветру навстречу" кітапша-жолсілтемесінің серіктес авторы.
Ұзақ жылдар бойы ол Қазсовпрофтың туризм және экскурсия бойынша Қазақ Республикалық кеңесі төрағасының орынбасары, президиум мүшесі болды. Бір уақытта, жас туристерге қамқорлық көрсетті, ҚазақССР ағарту Министрлігі балалар станциясы Орталық әдістемелік Кеңесіне кірді. 1973 жылдың ақпан айынан бастап партия басшылығының ұсынысымен Абдамбаев ҚазақССР ағарту Министрлігі республикалық жас туристер станциясының директоры болып сайланды және осы қызметте 21 жылдан астам уақыт қызмет атқарды.

Сейітжапар Абдамбаев елдің беделді азаматтарының бірі болды: оны сыйлады және құрметтеді, жақсы көрді оның пікірімен санасты, көптеген аймақтардан және облыстардан кеңес, ақыл алуға ағылып келетін.

Жастармен көп жылғы жасаған қалтқысыз еңбегі үшін Сейтжапар Сейтқасымұлы әржылдары геология, ағарту Министрлігінің, ЛКЖО ОК, пионерлердің құрмет грамоталарымен марапатталды. «ҚазССР ағарту ісінің үздігі», «СССР халық ағарту ісінің үздігі» төс белгілерін, ең соңында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қолынан «Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген қызметкері» медалін алды.

1994 жылы 4-маусымда ол өмірден өтті. Бірақ, Сейтжапар Сейтқасымұлы туралы жақсы естеліктер біздің жүрегімізде мәңгі сақталады.На территории Западно-Казахстанского Центра детско-юношеского туризма и экологии установленбюстСейтжапаруСейткасымовичуАбдамбаеву.


Не многие знают об этом замечательном человеке, более 50-ти лет своей жизни посвятившем делу развития туризма и альпинизма в Казахстане.
Родился Сейтжапарв Алматы в простой казахской семье. Как все мальчишки любил погонять мяч, помериться силой со сверстниками. Нос детства его привлекала красота и величие гор, которые в зрелом возрасте стали его профессиональной судьбой и жизненным выбором. Он жил туризмом и в туризме.
СейтжапарАбдамбаев – альпинист, спортсмен 2-го разряда, инструктор по альпинизму. Первая его вершина – Алматинский пик (3 650 м), затем были пик Школьник, Комсомола, Маяковского, Локомотив, Абая, Пионер, Амангельды, Физкультурник, Молодая Гвардия и другие. Неучтенных вершин, покоренных еще в ранней юности, не меньше. Им пройдены походы всех категорий сложности – пешие, лыжные, а также водные – по рекам Или и Катуни. Плюс путь 5-й категории сложности по Джунгарии летом 1962 года – поход по нехоженому маршруту; 6-й категории – весной 1965 года на лыжах по горному Алтаю. СейтжапарАбдамбаев – перворазрядник, мастер спорта, инструктор-методист по туризму, судья республиканской категории по туризму и соревнованиям по ориентированию, соавтор брошюры-путеводителя "Солнцу и ветру навстречу".
Долгие годы он был членом президиума, заместителем председателя Казахского Республиканского совета по туризму и экскурсиям Казсовпрофа. Одновременно, проявлял заботу о юной смене туристов, входил в методический Совет Центральной детской станции Министерства просвещения Казахской ССР.С февраля 1973 года, по предложению партийного руководства, Абдамбаев стал директором республиканской станции юных туристов Министерства просвещения Казахской ССР и проработал в этой должности более 21 года.
СейтжапарАбдамбаев был авторитетом для всей страны: его любили и уважали, с ним считались, приезжали за советами и консультациями из многих краев и областей.
За многолетнюю и безупречную работу с молодежью СейтжапарСейткасымович в разные годы был награжден почетными грамотами Министерств геологии, просвещения, ЦК ЛКСМК, пионерии. Удостоен значков "Отличник просвещения КазССР", "Отличник народного просвещения СССР", и наконец, из рук Нурсултана Назарбаева получил медаль "Заслуженный работник образования Республики Казахстан".
Он ушел из жизни 4 июня 1994 года. Но добрые воспоминания о СейтжапареСейткасымовиче остались в наших сердцах навсегда.

 

Виктор Фомин,
директор Западно-Казахстанского ОЦДЮТиЭ

 


joomla template