Страничка Психолога

Психологиялық қызмет - білім беру ұйымдары құрлымының ажырамас бір бөлігі.
Мақсаты: Білім кеңестігіндегі субьектінің максималды  шығармашылық әлеуетін дамытуға мүмкіндік беретін ортаны жасау және қолдау. Психологиялық диагностиканы жүзеге асыру және түзету психологиялық жұмыстарын жүргізу, мектеп жасындағы балаларға осы жастағы жаңадан пайда болған психологиялық ерекшеліктерді ескере отырыппсихологиялық-педагогикалық көмек көрсету, сонымен қатар олардың әлеуетін қолдану негізінде мүмкіндіктерін дамыту.
Психологиялық көмек көрсетудегі негізгі міндеттер:

  • Үйірмедегі оқу үдерісінде балаға көмек көрсету үшін қосымша білім беру педагогтары мен психологтың күшін біріктіру, әлеуметтендіру.
  • Қосымша білім беру мекемелеріндегі оқушылардың қызығушылығы мен талаптарын зерттеу.
  • Қосымша білім беру педагогтарының құзыреттілік деңгейін көтеру.
  • Оқушылардың өмірлік жоспарларын қалыптастырудағы көмекті және кәсіптік өзін-өзі анықтауды жүзеге асыру.

Үйірмешілерге жас ерекшеліктеріне қарай әртүрлі әдістер қолданылды.


Психологическая служба – один из компонентов целостной системы образовательной деятельности  учебного заведения.

Цель: Создание и поддержание развивающей среды, способствующей максимальному развитию творческого потенциала субъектов образовательного пространства. Осуществление психологической диагностики и проведение коррекционной психологической работы, оказание психолого-педагогической помощи детям школьного возраста с учетом основных психологических новообразований данных возрастов, а также на основе использования потенциальных возможностей их развития.
Основные задачи психологического сопровождения:

  • Объединить усилия педагогов дополнительного образования и психолога для оказания помощи ребенку в процессе обучения в кружке, социализация;
  • Изучить интересы и потребности обучающихся в учреждении дополнительного образования;
  • Повышать уровень компетентности педагогов дополнительного образования;
  • Осуществлять помощь в формировании жизненных планов и профессионального самоопределения учащихся.joomla template