Тақырыбында бірыңғай педагогикалық кеңес / Единый педагогический совет

 

Барлық білім беру ұйымдарында «Мәңгілік ел» Патриоттық Актісін жүзеге асыру барысында патриоттық тәрбие берудегі туристік-өлкетану қызметінің ролі» тақырыбында бірыңғай педагогикалық кеңес
27 наурыз 2017 жыл

«Мәңгілік Қазақстан» жобасы ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті» Н.Ә.Назарбаев

Мәңгілік Ел ұғымы ұлтымыздың ұлы бағдары-«Қазақстан-2050» стратегиясының түп қазығы, тұңғыш мемлекеттік ресми идеология, Қазақстан Республикасының ұлттық идеясынан келген түйін –тұжырым. Мәңгілік Ел отандастардың бірегей тарихи мақсаты мен қаһармандық ұраны. Аталған идея қазақ елінің ғасырлар бойы армандаған мақсаты ғана емес, Тәуелсіздік жолындағы жанқиярлық еңбегі мен тынымсыз шығармашылығының нәтижелері арқылы қол жеткен асу.
«Мәңгілік ел» Патриоттық Актісінде белгіленген өскелең ұрпақты әлеуметтендіру, дамыту, тәрбиелеу міндеттерінжүзеге асырудың басым бағыттарының бірі - туристік-өлкетану қызметі.
Осыған орай, ағымдағы жылғы 27 наурызда сағат 10.00-де облыстың барлық білім беру ұйымдарында жергілікті атқарушы, білім беру бөлімдері мен білім басқармасы, БАҚ, басқа да мүдделі органдар қызметкерлерінің қатысуымен «Мәңгілік ел» ұлттық идеясын жүзеге асыру барысында патриоттық тәрбие берудегі туристік-өлкетану қызметінің ролі» тақырыбында «Бірыңғай педагогикалық кеңес» өткізіледі.
«Бірыңғай педагогикалық кеңес» облысымыздағы білім саласының оқу-тәрбие үрдісіндегі ізденіс жолдарының бірі.
Аталған педагогикалық кеңес балалар мен жасөспірімдердің тәрбиесіндегі келеңсіз жәйттардың алдын алу жұмысын белсендіріп, олардың бос уақытын ұйымдастыру жұмысын да жетілдіретіні сөзсіз.


Единый педагогический совет во всех организациях образования области «Роль туристско-краеведческой работы в патриотическом воспитании в свете реализации национальной идеи «Мәңгілік ел»
27 марта 2017 года

На сегодняшний день Казахстан – состоявшееся государство со своей историей, культурой, языком, традициями и большим геополитическим значением в мире. Наша страна имеет огромный потенциал, большой человеческий ресурс и отличные перспективы для достижения поставленных целей.
Одной из таких целей, поставленных перед народом, является национальная идея «Мәңгілік ел», озвученная Главой государства, Лидером нации Н. А. Назарбаевым в своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства».
Национальная идея – это систематизированное обобщение гражданского самосознания, которая определяет смысл существования народа, этноса или нации в целом.Мәңгілік Ел - это Общенациональное единство, мир и согласие.
Одним из важных направлений в реализации задач,поставленных в Патриотическом Акте «Мәңгілік Ел» по социализации, развитии и воспитании подрастающего поколения является туристско-краеведческая работа.
В связи с этим 27 марта 2017 года в 10.00 часов во всех организациях образования области проводится «Единый педагогический совет»на тему «Роль туристско-краеведческой работы в патриотическом воспитании в свете реализации национальной идеи «Мәңгілік ел» в участием представителей местных исполнительных органов, отделов и управления образования, СМИ и других заинтересованных ведомств.
«Единый педагогический совет» - это поиск путей эффективной организации учебно-воспитательного процесса системы образования области.
Данный педагогический совет активизирует работу по профилактике негативных явлений среди детей и подростков, способствует улучшению работы по организаци досуга и занятости учащихся.

Бірыңғай педагогикалық кеңесте талқыланған мәселелер / Вопросы, обсуждавшиеся на Едином педагогическом совете

Жинақ мазмұны / Содержание сборника

Бірыңғай педагогикалық кеңесінің хаттамалық шешімі / Протокольное решение единого педагогического совета

 

joomla template