Делимся опытом!/Тәжірибемізбен бөлісеміз!

В целях обмена опытом, на базе областного центра детско-юношеского туризма и экологии - клуб ЮНЕСКО, педагоги дополнительного образования, Дәуіт Ж.Р. (отдел "Спортивное ориентирование"), Халенов У. (Отдел "Туризм и безопасность маршрутов"), Куденко А.А. (отдел "Спорта и физической культуры"), Петченко С.В. (отдел "Экологический туризм"), Мырзагереева А.Т. (отдел "Спорта и физической культуры") провели занятия по спортивному ориентированию, горному туризму, женскому футболу, изотуризму, национальным играм: асық ату и городкам. У педагогов была возможность посмотреть, как на практике работают их коллеги, а у детей, занимающихся в кружках, ознакомиться с другими возможностями проведения времени вне основного учебного процесса. Дополнительное образование - это зарекомендовавший себя вид образования, направленный на всестороннее удовлетворение потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании. Сущностно- мотивированное образование, позволяющее детям познавать и творить, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. И работа ОЦДЮТиЭ в целом, и каждого педагога, в частности, это подтверждают!


Тәжірибе алмасу мақсатында, облыстық балалар-жасөспірімдер туризмі және экология орталығы базасында - ЮНЕСКО клубы, қосымша білім беру педагогтары  Дәуіт Ж. Р. («спорттық бағдарлау» бөлімі), Халенов У. («туризм және қауіпсіз маршруттар» бөлімі), Куденко А.А. («Спорт және дене шынықтыру» бөлімі), Петченко С.В. («Экологиялық туризм» бөлімі), Мырзагереева А.Т. («Спорт және дене шынықтыру бөлімі) Спорттық бағдарлау, тау туризмі, қыздар арасындағы футбол, изотуризм, ұлттық ойын асық ату және городки бойынша сабақтар өткізді. Педагогтардың олардың әріптестерінің іс жүзінде қалай жұмыс істейтінін көруге, ал үйірмелерде шұғылданатын балалардың негізгі оқу процесінен тыс уақытты өткізудің басқа да жақтарымен танысуға мүмкіндіктері болды. Қосымша білім беру - адамның зияткерлік, рухани-адамгершілік, дене бітімі мен кәсіби жетілуіне деген қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыруға бағытталған білім беру түрі.Балаларға өзін - өзі тануға және жасауға, өзін-өзі барынша жүзеге асыруға, кәсіби және жеке тұлға ретінде өзін-өзі тануға мүмкіндік беретін мәндік-уәжді білім беру. Жалпы алғанда, ОБЖТжЭО-ң және әрбір педагогтың жұмысы, атап айтқанда, мұны растайды!

joomla template