Единый семинар-практикум

 

«Менің Отаным – Қазақстан» бірыңғай семинар – практикумының қорытындысы (жорық)

Туристік-өлкетану арқылы жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеудің бір жолы – туған жердің тарихымен таныстыру. Әрбір жас өзінің кіші Отаны–туған аймағында тарихы таңғажайып жәдігерлер барын, олардың мән-маңызын білгенде ғана туған өлке тарихын білуге, құрметтеуге деген сезімі оянады. Аса зор танымдық мәні бар туристік-өлкетану іс-әрекеттері жалпы білім беретін мектептерде сыныптан тыс ұйымдастырылатын жұмыстар балалардың өз ықыластарын арттырып, дербестігін оятатын, қызыға қабылдап, белсене араласатын туристік-өлкетану жорықтары, саяхаттары, экспедициялары арқылы жүзеге асатыны белгілі.
2018 жылдың  15  қыркүйегінде «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»  бағдарламасын жүзеге асыру барысында білім беру мекемелерінде  «Менің Отаным – Қазақстан» семинар – практикумы жорық түрінде өткізілді. Өлкетану жұмыстарының қызықты түрлері: жорық, саяхат, экскурсия, экспедициялардың тәрбиелік мәні зор.
Елбасымыздың «...Патриотизм туған үйімен, туып-өскен өңірден басталады. Біз кіші Отанымыз арқылы бүкіл Қазақстанды сүйеміз» деген сөзі туған жерінің тарихы мен мәдениетін білу, зерттеу үшін, балалар мен жасөспірімдер туризмін және өлкетануды дамыту мақсатында облыстық балалар-жасөспірімдер туризмі және экология орталығы барлық білім беру мекемелерінде семинар – практикумы жорық түрінде өткізілсін деп ұсыныс жасайды.
Семинар-практикумның мақсаты барлық білім беру мекемелеріндегі жетекшілерді, оқытушылар мен мұғалімдерді, тәрбиешілерді жорық, экспедиция, экскурсия және туристік – өлкетану қызметінің басқа да түрлері бойынша жалпылама практикалық дайындау. Практикалық дайындау барысында педагогтар туған өлкенің көрікті жерлеріне саяхат жасап,  халықтың ұлттық мәдени өмірімен, туған өлкенің табиғи байлықтарымен, тарихи және табиғи ескерткіштерімен  танысып, туристік біліктіліктерді меңгерді.
Ширек ғасырдан артық «балалар туризмінің өнегелі ордасы» атанған Батыс Қазақстандық ұстаздарға бұл бағыттағы жұмыс қиындық келтірмеді деуге болады, себебі биылғы тамыз кеңесінің секциялық отырысында да баяндалып, түсіндіру жұмыстары жүргізілді.
Туристік-өлкетану қызметінің ең қызықты түрі - жорық, экскурсия, экспедицияларда жаңа, қызықты маршруттарды да кездестіруге болады. Мысалы: «Қаратөбе –Жусандой-Қаратау би кесенесі – Қаратөбе», «Борсы-Қаракөлең-Кіші Қараш көлі - Борсы», «Круглоозерный ЖОББМ - Озерный тоғайы - Көшім каналы - Круглоозерный ЖОББМ»,   «Саралжын – Қызылой – Бескөл – Саралжын», «Жәңгір хан мектебі – Боздақтар, Жәнекешев, М.Мәметова ескерткіштері – Кесенелер – Еврей қарағайы – Жәңгір хан мектебі», Хамза Есенжановтың туғанына 110 жыл толуына орай «Шалқар к.- Шұғыл е.м.- Шалқар к.», «Жаңақазан-Балдырған елді мекені-Жұлдыз-Көктерек» т.б.  Жалпы жорық түрінде өткен осынау шараға 235 мектептер мен 26 колледждерден 5000-нан астам мұғалімдер қатысты. Жорыққа қатысқан мұғалімдер енді жаңа оқу жылында балаларды жорыққа бастап шығады деп сенеміз. Себебі: Батыс Қазақстанның барлық білім беру ұйымдарына «Балалар туризмі» айлығы жарияланып, балаларды жорыққа алып шығу көзделуде!


Итоги Единого семинар-практикума «Моя Родина – Казахстан» (поход)

Туристско–краеведческая деятельность - путь к познанию молодежью  истории родного края.  В каждом молодом человеке, знающем свою малую Родину, ее  удивительные реликвии, их значение, просыпается чувство уважения к истории родного края. Как известно, туристско-краеведческая деятельность, которая  реализуется    в общеобразовательных школах, имеет огромное познавательное значение, способствует повышению интереса, самостоятельности детей, их   активному участию в туристско-краеведческих походах, путешествиях, экспедициях.
15 сентября 2018 года в рамках реализации программы «Ориентир в будущее: модернизация общественного сознания» в учреждениях образования  области проведен семинар – практикум «Моя Родина – Казахстан» в  виде походов. Интересные виды краеведческой работы: походы, путешествия, экскурсии, экспедиции имеют большое воспитательное значение.
Президент Республики Казахстан  подчеркнул, что  «Патриотизм начинается с родного дома, с родного края, где он родился и вырос». С целью   изучения истории и культуры родного края, развития детско-юношеского туризма и краеведения областной центр детско-юношеского туризма и экологии предложил провести единый семинар-практикум во всех учреждениях образования в форме походов.
Целью семинара-практикума является обобщенная практическая подготовка руководителей, преподавателей, учителей, воспитателей во всех образовательных учреждениях ЗКО к проведению походов, экспедиций, экскурсий, а также к  другим видам туристско-краеведческой деятельности.
В ходе практической подготовки педагоги совершили походы по достопримечательностям родного края, познакомились с национальной, культурной жизнью народа, природными богатствами родного края, историческими и природными памятниками, освоили туристские навыки.
Представляя  более четверти века «образцовый центр   детского туризма", учителя Западного  Казахстана справились с поставленной задачей, так как в этом году, на секционном заседании августовского совещания  педагогов,  была проведена разъяснительная работа.   
Наиболее интересные виды туристско-краеведческой деятельности -   экспедиции, походы,  экскурсии. Все их можно использовать для изучения достопримечательностей родного края. Например, в ЗКО наиболее интересные маршруты: «Каратобе - Жусандой - мавзолей Каратау би - Каратобе", "Борсы-Караколен - озеро Малый Караш - Борсы", "Круглоозерновская СОШ - Озерная роща - Кушумский канал - Круглоозерновская СОШ», «Саралжын – Кызылой – Бесколь – Саралжын",   " Школа Жангир хана - Боздақтар, Джанекешев, Памятники М. Маметовой – мавзолеи - Еврейская Карагай – школа Жангир хана», «п.Шалкарский – п. Шугул - оз. Шалкар", «Населенный пункт Жанаказан-Балдырган -  Жулдыз-Коктерек» (к 110 - летию со дня рождения Хамзы Есенжанова) и др.
В едином семинар-практикуме приняли участие 235 школ, 26 колледжей. Всего более 5000 учителей. Мы верим, что учителя, принимавшие участие в семинар-практикуме, уже в этом учебном году приступят к  проведению походов детей.    С 20 сентября по 25 октября 2018 года во всех  учреждениях образования Западно-Казахстанской области объявлен месячник «детского туризма»,  в ходе которого планируется проведение мероприятий по туристско-краеведческой деятельности: соревнования, конкурсы, акции, брифинги, экскурсии, книжные выставки, а также организация и проведение походов для детей и юношества! Месячник проводится в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», к 100-летию системы дополнительного образования и Всемирному дня туризма!

 

joomla template