Конкурс «Хрустальная севрюга»

Конкурс на приз «Хрустальная севрюга» был организован   Западно-Казахстанским областным центром детско-юношеского туризма и  экологии  в 2004 году. Цель конкурса - выявление  и поощрение творчески работающих специалистов различных направлений, деятельность которых способствует развитию детского туризма, краеведения и экологического движения в Западно-Казахстанской области и других регионах Казахстана.
Лауреатами  конкурса являются не только непосредственные организаторы, руководители, педагогические работники, а также  учреждения дошкольного, общеобразовательного, технического и профессионального  образования, преподаватели ВУЗов, и средних специальных учебных заведений, также  депутаты Мажилиса Парламента РК, представители СМИ, сотрудники исполнительных органов Уральска и районов области, спонсоры, меценаты  детского туризма, чья благородная деятельность хорошо известна  среди педагогической и туристской общественности.
Приз  «Хрустальная севрюга» негласно считается  «Оскаром » детского туризма и служит достойной наградой самым активным организаторам и  энтузиастам туристско-краеведческой деятельности. 

Конкурс проводится по 12-ти коллективным и персональным номинациям.

I.Коллективные - за лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности  (4 номинации):
1. В учреждениях среднего общего образования (школы, лицеи, гимназии);
2. В учреждениях профессионального обучения (ВУЗы; колледжи; ПЛ);
3. В учреждениях дошкольного образования (детские сады, детские сады-гимназии и т.п.);
4. В учреждениях дополнительного образования (Детские дома творчества; Станции техников, натуралистов, туристов; другие организации дополнительного образования, включающие в свою работу элементы туризма и краеведения);
II.Персональные (8 номинаций):
1. За личный вклад в государственно-административное обеспечение развития детского туризма (руководители и специалисты органов исполнительной власти, депутаты центральных и местных представительных органов);
2. 3а меценатство в сфере туристско-краеведческой и экологической деятельности (руководители ИП, ЧП, ООО, ТОО, других структур малого, среднего и крупного бизнеса);
3. 3а лучшее методическое обеспечение учебного процесса, воспитательной  и организационно-массовой работы (педагоги учреждений основного и дополнительного образования, методисты туризма, турорганизаторы);
4. 3а лучшую организация летнего полевого лагеря - стационарные палаточные лагеря; лагеря для детей с девиантным поведением и т.п.- (педагоги учреждений основного и дополнительного образования, методисты туризма, турорганизаторы);
5. Лучшая разработка маршрутов туристских походов, путешествий и экспедиций в детском туризме (педагоги учреждений основного и дополнительного образования, методисты туризма, турорганизаторы);
6. За организацию туристско-краеведческой деятельности: кружки, клубы, экспедиционные отряды и другие формы ТКД (педагоги дополнительного образования).
7. За лучший музей в организациях образования (руководители музеев)
8. За лучшую пропаганду туристско-краеведческой и экологической деятельности в СМИ (журналисты).


Балалар-жасөспірімдер туризмі білім беру жүйесінде бірдей білім кеңестігін сақтауға мүмкіндік беретін қызмет түрі ретінде ерекше орын алады.
Балалар-жасөспірімдер туризмінің негізгі мақсаты кіші отанын және өз елін тану арқылы азаматтыққа және патриоттыққа тәрбиелеу болып табылады.
Балалар туризмі  - бұл  ғажайып көрініс және балалар туризімімен шұғылданатын адамдар өзінің барлық күш-жігерін осы салаға арнап, өзінің білімі мен тәжірибесін өскелең ұрпаққа насихаттайды. Жоғарыда айтылған туризмнің мақсатын негізге ала отырып, балалар туризмінде «Оскарға» ие болған, тіпті Қазақстан көлемінде жарияланбаған  «Хрусталды шоқыр» байқауы Орал өңірінде жарияланды.
«Хрустальды  шоқыр» жүлдесінің  байқауы балалар туризмінің «Оскары» және балалар-жасөспірімдер туризмі саласында шығармашылықпен жұмыс істейтін ұйымдастырушыларды, ұйымдарды, озат педагогтарды анықтау, балалар туризмін, өлкетану және экологиялық қызметтің дамуына зор жауапкершілікпен қарап, шын жанашыр болып жүрген талапшыл, іскер мамандарды айқындау және мадақтау мақсатында өткізіледі.
Байқау ұжымдық және жеке номинациялар бойынша өтеді.

Ұжымдық - туристік - өлкетану қызметін үздік ұйымдастырғаны үшін:
1. Жалпы орта білім беретін мекемелерде (мектептер, лицейлер, гимназиялар);
2. Кәсіптік білім беру мекемелерінде (жоғарғы оқу орындары, колледждер, КЛ);
3. Мектепке дейінгі білім мекемелерінде (бала-бақшалар, бала-бақша гимназиялар және т.б.);
4. Қосымша білім беру мекемелері (балалар шығармашылығы үйі, техниктер, туристер, натуралистер станциялары және өз жұмыстарында туризм, өлкетану және экология элементтерін кірістірген басқа да қосымша білім беру ұйымдары);
Жеке:
5. Балалар туризмін дамытуда өз үлесін қосқаны үшін (атқарушы үкімет ұйымдарының жетекшілері мен мамандары, орталық және жергілікті өкілеттік ұйымдар депутаттары, ауыл, қала, аудан әкімдері);
6. Туристік-өлкетану және экология қызметі саласын дамытудағы меценаттығы үшін (ЖК, ЖШС және басқа да үлкен, кіші,орта бизнес жетекшілері);
7. Көпшілік-ұйымдастыру шараларын, оқу және тәрбие жұмыстарындағы оқу үдерісін үздік әдістемелік құралмен қамтамасыз еткені үшін (негізгі және орта білім беру мекемелерінің педагогтары, қосымша білім беру педагогтары,
8. Жазғы далалық лагерді үздік ұйымдастырғаны үшін – стационарлы шатырлы лагерь т.б. (негізгі және орта мектептерінің, қосымша білім беру мекемелері);
9. Үздік туристік жорықтар және экспедициялар, маршруттар, саяхаттар жасағаны үшін (негізгі және орта мектептерінің, және қосымша білім беру мекемелерінің педагогтары, туризм әдіскерлері мен турұйымдастырушылар);
10. Туристік – өлкетану қызметінде үйірмелер, клубтар, экспедициялық отрядттар және ТӨҚ басқа түрлерін үздік ұйымдастырғаны үшін (қосымша білім беру педагогтары);
11. Білім беру ұйымдарында үздік мектеп мұражайын ұйымдастырғаны үшін (музей жетекшілері);
12. Туристік-өлкетану және экологиялық қызметті бұқаралық ақпарат құралдарында үздік насихаттағаны үшін БАҚ (журналистер)

Бұл байқауға  Батыс Қазақстан  облысында балалар туризмін, өлкетану және экологиялық қозғалыстарды дамытуға үлес қосып шығармашылықпен жұмыстанып жүрген білім беру мекемелерінің ұжымдары, педагог қызметкерлер, жоғарғы және орта  оқу орындарының білім беру мекемелерінің оқытушылары, көпшілік ақпарат құралдарының өкілдері, атқарушы үкімет ұйымдарының жетекшілері, басшылары мен мамандары, ҚР Парламентінің Мәжіліс депутаттары және барлық деңгейдегі депутаттар, меценаттар қатысты.
«Хрустальды  шоқыр» жүлдесі - балалар туризмінің «Оскары» және балалар-жасөспірімдер туризмі саласының жанашырларының марапаты болып табылады, сонымен қатар облыстағы балалар туризмін, өлкетану және экологиялық қызметтің дамуына ықпал етеді.


joomla template