Учебно-методическая работа

Әдістемелік жұмыс

Әдістемелік жұмыс – бұл ғылым мен педагогикалық озат тәжірибе жетістіктеріне және оқу-тәрбие жұмысының нақтылы жағдайына сүйене жүргізілген, өзара байланысты іс-әрекеттер мен шаралар жүйесі, ол әрбір педагогтардың біліктілігін, кәсіби шеберлігін жан-жақты арттыруға бағытталған шаралар, педагогикалық ұжымның ілімдік мүмкіндік шамасын дамыту және арттыру, сайып келгенде, оқу-тәрбие жұмысын жетілдіру. 
Оқытушылардың кәсіби шеберлігін шындап, жоғары деңгейге жетуін қамтамасыз ету мақсатында жұмыс жасайды. Әдістемелік жұмысты жүзеге асыру үшін келесі тапсырмалар орындалады:
Әдiстемелiк  жұмыстың негiзгi бағыттары
•    озат педагогикалық тәжiрибенi зерттеу, қорыту, хабарлау;
•    педагогикалық семинар, практикум, конференцияларды  қамтамасыздандыру;
•    әдiстемелiк көрмелер (презентациялар) өткiзу;
•    жалпы және жеке психологтік-педагогикалық, дидактикалық және басқа сұрақтар бойынша топтық және жеке кеңестер ұйымдастыру;
•    тақырыптық, мерзiмдiк баспаларды, сонымен қатар бiлiм беру мен тәрбиелеу қызметi түрлерi бойынша ең жақсы әдiстемелiк зерттемелердi жинақтау мен жүйелеу;
•    әдiстемелiк нұсқауларды енгiзу мен олармен қолдану бойынша жұмысты ұйымдастыру;
•    әдiстемелiк кеңестi ұйымдастыру;
•    оқытушылардың өз бетiнше бiлiм алуына көмек көрсету;
•    өзіндік танымдық-шығармашылық қабілеттерін арттыру.
•    әдістемелік жұмыстың формаларын  жаңаландыру
Әдістемелік жұмыстардың түрлері:
1.Эксперименттік жұмыс және ғылыми зерттеулер:
•    Инновациялық технологиялар мен жобаларды енгізу.
•    Заманауи ғылыми-техникалық бағытта зерттеу жүргізу.
•    Ғылыми- тәжірибелік  конференцияларға, семинарларға қатысу.
2. Әдістемелік құжаттарды дайындау:
•    Мамандықтар бойынша жұмыс бағдарламалары
•    Ашық сабақтар мен іс-шаралардың  жинақтары.
•    Әдістемелік оқу құралдарының,  электрондық оқу құралдарының жинақтары.
3. Оқытушылардың кәсіби біліктілігін арттыру:
•    Біліктілік арттыру курстары
•    Мәселелі семинарлар
•    Педагогикалық оқылымдар
•    Жеке кеңестер беру
•    Ашық сабақтар мен іс-шаралар
•    Тәлімгер мектебі
4. Озық тәжірибені тарату:
•    Педагогтарды аттестаттау
•    Зертттеу рәсімдерінің қортындысы (доклад, журнал статьялары, көрнекі материалдар)
•    Педагог мамандарды ақпараттық-коммуникациялық   технологияны өз  қызметтеріне енгізуге байланысты   ұйымдастыру жүйесін жасақтау
•    Шебер-кластар

Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, представляющей собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, учителями и воспитателями в целях овладения методами и приемами учебно - воспитательной работы, творческого применения их на уроке и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.
Прямой целью методической работы является рост уровня педагогического мастерства отдельного учителя и всего педагогического коллектива, оказание действенной помощи учителям ,педагогами  в улучшении организации обучения и воспитания, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации .
Различны формы методической работы.
Это коллективные формы: 
-    семинары;
-    практикумы;
-    практические конференции;
-    школы передового опыта;
-    методические объединения;
-    творческие группы;
-    открытые уроки;
-    предметные месячники;
-    творческие отчеты учителей;
-    внеклассные мероприятия по предмету;
-    экскурсии; 
-    встречи с педагогами-новаторами;
-    педсоветы;
Индивидуальные: 
-     самообразование;
-     стажировка;
-     разработка творческой темы;
-     взаимопосещение уроков;
-     самоанализ;
-     наставничество;
-     собеседование;
-     консультации;
-    посещение уроков администрацией с последующим анализом;
-    рекомендации по их (недостатков) устранению;
-    анализ планов уроков.

joomla template